Το έργο UniDiversity είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία με στόχο να κάνει το ακαδημαϊκό περιβάλλον περισσότερο συμπεριληπτικό για τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μέσω της αναγνώρισης, καταγραφής και καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά του φύλου (SOGISC) και μέσω της εκπαίδευσης ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας (μόνιμο προσωπικό, ερευνητές, φοιτητές και λοιπό προσωπικό) στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας και συμπεριληπτικών πρακτικών καθώς και στη χρήση πρακτικών για την επίλυση συγκρούσεων στην Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Ιταλία.

Δημιουργία συμπεριληπτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη γνώση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά του φύλου στο ακαδημαϊκό περιβάλλον στις 3 χώρες, την ενημέρωση αλλά και την εκπόνηση πολιτικών παρεμβάσεων σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο.

Βελτίωση της ικανότητας πρόληψης, καταπολέμησης και, εν τέλει, πρόληψης των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά του φύλου στην ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της ενίσχυσης της γνώσης και κατανόησης των συμπεριληπτικών πρακτικών για την αποφυγή αποκλεισμών. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διακρίσεις και την κακομεταχείριση που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα.

Γνωρίστε την ομάδα μας

Τα παρακάτω στοιχεία αποκαλύπτουν τους στόχους που επιθυμούμε να πετύχουμε!

750

άτομαερωτήθηκαν σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά του φύλου στο ακαδημαϊκό περιβάλλον στις 3 χώρες

900

άτομαευαισθητοποιήθηκαν για την πρόληψη, την καταπολέμηση και τελικά την πρόληψη των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά του φύλου στην ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω ενίσχυσης της γνώσης και της κατανόησης των διακρίσεων αλλά και συμπεριληπτικών πρακτικών για την αποφυγή αποκλεισμών

1000

άτομαευαισθητοοπιήθηκαν σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διακρίσεις και την κακομεταχείριση που Τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα αντιμετωπίζουν

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κοινοπραξίας Bring-In και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Η ομάδα μας

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη γνώση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά του φύλου στο ακαδημαϊκό περιβάλλον στις 3 χώρες, την ενημέρωση αλλά και την εκπόνηση πολιτικών παρεμβάσεων σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο.

Βελτίωση της ικανότητας πρόληψης, καταπολέμησης και, εν τέλει, πρόληψης των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά του φύλου στην ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της ενίσχυσης της γνώσης και κατανόησης των συμπεριληπτικών πρακτικών για την αποφυγή αποκλεισμών. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διακρίσεις και την κακομεταχείριση που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα.